Schoolvisie

Onze school: een geloofsgemeenschap.

De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren.

 • De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.
 • Wij hebben de opdracht om de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Christus.
 • Onze school heeft ook een zendingsopdracht: van de leerkrachten wordt verwacht dat zij de christelijke waarden verkondigen en voorleven.
 • Van de ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gebracht.
 • De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

Onze school: een leergemeenschap.

Wij streven naar kwaliteitsonderwijs.

 • Het kind staat centraal
  • bijzondere zorg voor de ‘kleinen’: kansarmen en zwakkeren.
  • respect voor en aanvaarding van elk kind.
  • elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden.
  • maximale ontplooiingskansen voor elk kind
   • het totale kind ( hoofd, hart, handen )
   • elk kind is anders
 • Een dynamische school die werkt aan haar deskundigheid
  • streven naar verdere uitbouw en verbetering
  • openstaan voor vernieuwing
  • begeleiding en nascholing zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen

Onze school: een leefgemeenschap

Het verwezenlijken van een ‘hechte’ school- en klasgemeenschap.

 • Wij besteden tijd en aandacht aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten ( schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB, oudercomité, ... ) zowel binnen als buiten onze school.
 • Onze klas, onze school is geen eiland: wij werken zoveel mogelijk loyaal samen, ook met andere scholen. Onze school voelt zich verbonden met de parochie en de lokale gemeenschap.
 • Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst- als van waardenbeleving en engagement.
 • Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.
 • Leefregels die door de leden van de gemeenschap moeten gerespecteerd worden, leest u in het schoolreglement.

 

 

 

mmm